Voor de diensten van Smeets Tekscreaties te Breda zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

1) Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze standaard leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst die Smeets Tekstcreaties met een afnemer sluit. De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten. Degene die met Smeets Tekstcreaties de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd de afnemer.

 

2) Kwaliteit

Smeets Tekstcreaties levert goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

 

3) Geheimhouding

Smeets Tekstcreaties verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.

 

4) Eenmaal herziening

De opdracht heeft betrekking op maximaal eenmaal een herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

 

5) Tussentijdse wijziging van de opdracht

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan op verzoek apart geoffreerd worden.
Wanneer de afnemer de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is Smeets Tekstcreaties niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
Wanneer er sprake is van overmacht bij Smeets Tekstcreaties, zoals ziekte, zal deze dat direct aan de afnemer laten weten. De afnemer heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Hij heeft echter wel de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en Smeets Tekstcreaties hiervoor te betalen.

 

6) Levering en eerste gebruikersrecht
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Smeets Tekstcreaties. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Smeets Tekstcreaties niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Smeets Tekstcreaties heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

 

7) Vrijwaring
De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart Smeets Tekstcreaties tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van Smeets Tekstcreaties.
Ook vrijwaart de afnemer Smeets Tekstcreaties tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart Smeets Tekstcreaties ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

 

8 ) Auteursrechten
Smeets Tekstcreaties geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Smeets Tekstcreaties behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover Smeets Tekstcreaties daarmee de oorspronkelijke afnemer geen directe concurrentie aandoet.
Indien de afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.

Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen of bij verminking en/of aantasting van de bijdrage, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Smeets Tekstcreaties een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van de auteur, met als minimum de door de NVJ geadviseerde tarieven voor freelance journalisten.

 

9) Betaling
De betalingstermijn is 30 dagen na levering en geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Smeets Tekstcreaties vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 25, alles exclusief omzetbelasting.

 

10) Geschillen
In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Smeets Tekstcreaties.